Žiadosť o odporúčanie na párenie

I. POSTUP PRED PLÁNOVANÝM PÁRENÍM (ŽIADOSŤ O ODPORÚČANIE NA PÁRENIE)

 1. Párenie sa môže uskutočniť iba medzi dvoma chovnými jedincami, a to na základe platného odporúčania na párenie.
 2. Na chov (párenie) možno použiť suku najskôr vo veku 18 mesiacov a naposledy v roku, v ktorom dosiahne vek 8 rokov. Psa možno použiť v chove najskôr vo veku 15 mesiacov, horná veková hranica obmedzená nie je.
 3. Zahraničné párenie je možné iba so psom pôsobiacim v chove v inej členskej krajine FCI alebo v krajine zmluvného partnera FCI (pes musí spĺňať podmienky chovnej spôsobilosti toho členského štátu alebo zmluvného partnera FCI, v ktorom má trvalý pobyt jeho majiteľ a u ktorého je súčasne zapísaný do plemennej knihy).
 4. Poradca chovu môže vydať odporúčanie na párenie, len ak budú dodržané nasledovné požiadavky:
 5. a) jedince medzi ktorými sa má uskutočniť párenie budú spĺňať všetky podmienky stanovené Chovateľským a zápisným poriadkom SKCHJ,
 6. b) majiteľ/držiteľ suky je členom SKCHJ a uhradil poplatok za vydanie odporúčania na párenie (5 Eur) alebo nie je členom SKCHJ, ale má so SKCHJ uzatvorenú Zmluvu o chovateľskom servise a uhradil poplatok za vydanie odporúčania na párenie (10 Eur).
 7. Výber krycieho psa je ponechaný na majiteľa/držiteľa suky, pričom má možnosť:
 8. a) požiadať o krycieho psa podľa vlastného výberu, t. j. navrhnúť jedného až troch psov podľa ním preferovaného poradia. Ak to nebude v rozpore s chovateľskými záujmami SKCHJ a nebudú odborné výhrady k páreniu s navrhnutým psom, bude poradca chovu návrh majiteľa/držiteľa suky akceptovať.
 9. b) požiadať o odporučenie vhodného krycieho psa. V tomto prípade poradca chovu poskytne majiteľovi/držiteľovi suky pomoc pri výbere psa.
 10. Poradca chovu odporúča psa na párenie do veku 10 rokov, po tomto veku môže byť pes použitý už len na žiadosť majiteľa/držiteľa suky.
 11. Odporúčanie na párenie sa vydáva len na základe žiadosti podanej písomne na predpísanom tlačive „Žiadosť o odporúčanie na párenie“. Tlačivo si stiahnite
 12. a) vo formáte pdf, vytlačte, vyplňte a podpíšte,
 13. b) vo worde, priamo vyplňte, vytlačte a podpíšte.
 14. V prípade zahraničného párenia (použitia zahraničného psa) ste povinný:
 15. a) k žiadosti priložiť aj kópiu preukazu o pôvode zahraničného psa, ktorého navrhujete na krytie,
 16. b) na vyžiadanie poradcu chovu doložiť k žiadosti aj iné potrebné doklady o zahraničnom psovi, ako napr. kópie dokladov potvrdzujúcich získané šampionáty, tituly a ocenenia na výstavách a skúškach, výsledok Merle testu,
 17. c) doložiť poradcovi chovu stanovený DNA profil zahraničného psa do termínu zápisu šteniat do plemennej knihy SPZ (SPKP).
 18. Vyplnenú a podpísanú žiadosť (v prípade zahraničného párenia aj s kópiou preukazu o pôvode zahraničného psa) zašlite príslušnému poradcovi chovu elektronicky alebo poštou (nie doporučene). Kontaktné údaje poradcov chovu sú k dispozícii na webovom sídle SKCHJ v sekcii Funkcionári klubu. Preferujeme zasielanie elektronicky, urýchli sa tým komunikácia a ušetríte nielen čas strávený chodením na poštu a čakaním na pošte, ale aj poštovné.
 19. Poradca chovu vydá odporúčanie na párenie na predpísanom tlačive v troch exemplároch, a to: originál (zelené tlačivo), prvá kópia (žlté tlačivo) a druhá kópia (biele tlačivo). Originál a prvú kópiu odporúčania zašle vám, druhá kópia odporúčania zostáva v evidencii poradcu chovu.
UPOZORNENIE:
 
Žiadosť o odporúčanie na párenie zasielajte v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným honcovaním sa chovnej suky. Môžete ju podať už začiatkom chovateľského roka, t. j. od 1.11. kalendárneho roku, nakoľko odporúčanie na párenie sa vydáva na chovateľský rok, t. j. od 1.11. do 31.10. nasledujúceho kalendárneho roku. Vyhnete sa tým problému v prípade, ak sa vám suka nečakane začne honcovať skôr.
 1. POSTUP PO PÁRENÍ (POTVRDENIE O PÁRENÍ SUKY) ALEBO NEUSKUTOČNENOM PÁRENÍ
 2. Po úspešnom spárení odovzdá majiteľ/držiteľ suky originál (zelené tlačivo) a prvú kópiu (žlté tlačivo) odporúčania na párenie majiteľovi/držiteľovi psa.
 3. Majiteľ/držiteľ psa:
 4. a) na oboch tlačivách vyplní „potvrdenie o párení suky“,
 5. b) originál (zelené tlačivo) odporúčania na párenie zašle najneskôr do 8 dní na adresu SPZ uvedenú v odporúčaní,
 6. c) na prvej kópii (žltom tlačive) odporúčania na párenie odstrihne „potvrdenie o párení suky“ a odovzdá ho majiteľovi/držiteľovi suky,
 7. d) zvyšok prvej kópie (žltého tlačiva) odporúčania na párenie, na ktorom uvedie meno psa, s ktorým sa suka párila, dátum párenia a svoj podpis, zašle do 8 dní príslušnému poradcovi chovu na adresu uvedenú v odporúčaní.
 8. V prípade zahraničného párenia môže po dohode odoslať originál (zelené tlačivo) a zvyšok prvej kópie (žltého tlačiva) odporúčania na párenie majiteľ/držiteľ suky.
 9. Originál (zelené tlačivo) odporúčania na párenie (potvrdenie o párení suky) je základným dokladom o schválenom a uskutočnenom párení a je súčasťou Prihlášky na zápis šteniec. Ak majiteľ/držiteľ psa nedodrží termín určený na zaslanie originálu odporúčania na párenie SPZ, je zodpovedný za to, že bez potvrdenia o párení suky nebudú šteňatá zapísané do plemennej knihy SPZ (SPKP).
 10. V prípade, ak sa párenie neuskutoční (suka nebude pripustená) je potrebné, aby majiteľ/držiteľ suky nevyužité odporúčanie na párenie po uplynutí doby jeho platnosti vrátil príslušnému poradcovi chovu na adresu uvedenú v odporúčaní.

III.  POSTUP PO NARODENÍ ŠTENIAT (HLÁSENIE VRHU, ZÁPIS ŠTENIAT) ALEBO

        NEOPLODNENÍ SUKY (HLÁSENIE NEOPLODNENIA SUKY)

 1. Chovateľ (majiteľ/držiteľ suky) je povinný:
 2. a) o narodení šteniat informovať poradcu chovu do 10 dní od ich narodenia,
 3. b) nahlásiť majiteľovi/držiteľovi krycieho psa výsledok párenia do 10 dní od narodenia šteniat,
 4. c) v prípade zahraničného párenia doložiť poradcovi chovu stanovený DNA profil zahraničného psa do termínu zápisu šteniat do plemennej knihy SPZ (SPKP),
 5. d) viesť evidenciu nových majiteľov šteniat a uchovávať ju minimálne 10 rokov od narodenia šteniat,
 6. e) informovať poradcu chovu a majiteľa/držiteľa krycieho psa aj v prípade, ak suka nebola oplodnená, a to najneskôr do 75 dní od párenia.
 7. Nesplnenie povinností uvedených v 1. bode sa považuje za porušenie Chovateľského a zápisného poriadku SKCHJ/čl. 4 Zmluvy o chovateľskom servise („Zmluvy“) a môže viesť k začatiu disciplinárneho konania podľa Disciplinárneho poriadku SKCHJ/k vypovedaniu Zmluvy zo strany SKCHJ podľa čl. 6 bodu 6.2 písm. d) Zmluvy.
 8. Informácia o vrhu, resp. o neoplodnení suky sa podáva písomne na predpísanom tlačive „Hlásenie vrhu/neoplodnenia suky“. Tlačivo si stiahnite
 9. a) vo formáte pdf, vytlačte, vyplňte a podpíšte,
 10. b) vo worde, priamo vyplňte, vytlačte a podpíšte.
 11. Vyplnené a podpísané hlásenie zašlite príslušnému poradcovi chovu elektronickyalebo poštou (nie doporučene). Kontaktné údaje poradcov chovu sú k dispozícii na webovom sídle SKCHJ v sekcii Funkcionári klubuPreferujeme zasielanie elektronicky.
 12. V prípade neúspešného párenia, alebo narodenia iba jedného šteňaťa máte právo na náhradné párenie pri najbližšom honcovaní sa suky. Odporúčanie na náhradné párenie sa vydáva len na základe žiadosti podanej písomne na predpísanom tlačive „Žiadosť o odporúčanie na párenie“. Poradca chovu vydá odporúčanie na párenie s tým, že na tlačive uvedie „náhradné párenie“, pričom jeho vydanie je bez  poplatku.
 13. Zápis šteniat robí plemenná kniha SPZ (SPKP) na základe písomnej prihlášky podanej na predpísanom tlačive „Prihláška na zápis šteniec“, ktorú nájdete na webovom sídle SKCHJ v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Šteňatá musia byť pred zápisom do plemennej knihy označené trvalým a nesfalšovateľným označením – mikročipom. V prihláške musí byť nalepený čiarový kód mikročipu každého šteňaťa, uvedený dátum čipovania a podpis veterinárneho lekára, ktorý šteňatá začipoval.
 14. Chovateľ je povinný zaslať Prihlášku na zápis šteniec do 60 dní od narodenia šteniat (vrátane čipovania) na adresu SPZ uvedenú v prihláške. K prihláške musí priložiť:
 15. a) v prípade zahraničného párenia (použitia zahraničného psa) obojstrannú kópiu preukazu o pôvode zahraničného psa,
 16. b) v prípade, že majiteľ suky a majiteľ chovateľskej stanice nie sú totožní „Zmluvu o postúpení práva chovu“,
 17. c) kópiu členského preukazu SPZ (riadneho člena s potvrdením o dobe platnosti alebo kolektívneho člena s aktuálnou členskou známkou na daný rok) – bez tohto dokladu nevystaví plemenná kniha SPZ (SPKP) preukazy o pôvode pre narodené šteňatá,
 18. d) pri získaní nových titulov a ocenení z výstav a skúšok aj kópiu preukazu o pôvode psa s týmito zmenami a súpis titulov s doloženými kópiami dokladov.
 19. Plemenná kniha SPZ (SPKP) pridelí šteňatám čísla zápisu a originály preukazov o pôvode pre narodené šteňatá zašle chovateľovi na dobierku.
Hlásenie vrhu/neoplodnenia suky