Klubový šampión krásy

Poriadok pre udelenie titulu Klubový šampión krásy SKCHJ, Klubový šampión krásy mladých SKCHJ a Klubový šampión krásy veteránov SKCHJ

Poriadok pre udelenie titulu Klubový šampión krásy SKCHJ

Udelenie titulu Klubový šampión krásy SKCHJ je podmienené:

 1. Jedinec musí získať 3 x CC na výstavách organizovaných SKCHJ. Jeden CC môže byť nahradený úspešným absolvovaním BL.
 2. CC musia byť udelené minimálne dvoma rôznymi rozhodcami.
 3. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión krásy, nemusí byť členom SKCHJ.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubového šampióna krásy SKCHJ CC (Certificate Club)

 1. CC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triede strednej, otvorenej, pracovnej a víťazov na klubovej alebo špeciálnej výstave SKCHJ.
 2. CC sa môže udeliť jedincovi s ocenením výborný 1.
 3. CC nie je nárokovateľné a udeľuje ho na výstavu oficiálne delegovaný rozhodca, len pri mimoriadnych kvalitách jedinca.
 4. CC sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už titul Klubový šampión krásy SKCHJ získal.

Poriadok pre udelenie titulu Klubový šampión krásy mladých SKCHJ

Udelenie titulu Klubový šampión krásy mladých SKCHJ je podmienené:

 1. Získaním troch titulov v triede mladých – CCJ, CAJC, Najkrajší mladý pes/suka (Jugendbester), atď. Jeden CCJ môže byť nahradený úspešným absolvovaním BL.
 2. Aspoň jedno čakateľstvo musí jedinec získať na výstave organizovanej SKCHJ, ostatné môže získať na celoštátnych výstavách alebo národnej výstave usporiadanej pod patronátom SKJ, alebo na medzinárodných výstavách pod patronátom FCI, konaných u nás alebo v zahraničí.
 3. CCJ resp. CAJC boli udelené aspoň dvomi rozhodcami.
 4. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión krásy mladých SKCHJ, nemusí byť členom SKCHJ.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubového šampióna krásy mladých SKCHJ CCJ (Certificate Club Junior)

 1. CCJ sa udeľuje psom a sukám osobitne v triede mladých na klubovej alebo špeciálnej výstave SKCHJ.
 2. CCJ sa môže udeliť jedincovi s ocenením výborný 1.
 3. CCJ nie je nárokovateľné a udeľuje ho na výstavu oficiálne delegovaný rozhodca, len pri mimoriadnych kvalitách jedinca.
 4. CCJ sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už titul Klubový šampión krásy mladých SKCHJ získal.

Poriadok pre udelenie titulu Klubový šampión krásy veteránov SKCHJ

Udelenie titulu Klubový šampión krásy veteránov SKCHJ je podmienené:

 1. Získaním troch ocenení V1 v triede veteránov. Jedno ocenenie V1 môže byť nahradené úspešným absolvovaním BL.
 2. Aspoň jedno ocenenie musí jedinec získať na výstave organizovanej SKCHJ, ostatné môže získať na celoštátnych výstavách alebo národnej výstave usporiadanej pod patronátom SKJ, alebo na medzinárodných výstavách pod patronátom FCI, konaných u nás alebo v zahraničí.
 3. V1 v triede veteránov boli udelené aspoň dvomi rozhodcami.
 4. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión krásy veteránov SKCHJ, musí byť členom SKCHJ.

Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca žiadosť a priloží originál preukazu o pôvode psa a fotokópie posudkových listov spolu s fotokópiami CC, CCJ, CCV prípadne CAJC kartičiek na adresu členky chovateľskej rady SKCHJ, Bc. Patrície Jamriškovej alebo emailovú adresu sampionaty@jazvecik.sk za účelom vystavenia certifikátu a zápisu do preukazu o pôvode psa.

Žiadosť klubový šampión krásy a práce /doc
Žiadosť klubový šampión krásy a práce /pdf 

Žiadosť klubový šampión krásy mladých /doc
Žiadosť klubový šampión krásy mladých /pdf 

Žiadosť klubový šampión krásy veteránov /doc
Žiadosť klubový šampión krásy veteránov /pdf 

Žiadosť klubový šampión krásy /doc
Žiadosť klubový šampión krásy /pdf