Poplatky

Členstvo

Chov

Úhrady poplatkov možno vykonať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Prevodom z Vášho účtu na účet SKCHJ
 • Priamy vklad v Slovenskej sporiteľni na účet SKCHJ
 • Priamo na niektorej klubovej akcii ekonómovi klubu (poprípade matrikárovi klubu)

Číslo účtu: 0031242176/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra
IBAN: SK04 0900 0000 0000 3124 2176
BIC (SWIFT): GIBASKBX

Je nevyhnutne potrebné pri úhrade poplatkov pri akejkoľvek platbe uvádzať v „správe pre prijímateľa“  čo uhrádzate. Napr. (členské na rok 2020, členské + zápisné na rok 2020, doplatok členského rok 2020, 2021, vydanie odporúčania na párenie a pod.)

Pri úhrade členského príspevku uvádzať celé meno + členské číslo ako variabilný symbol  „VS“. Noví členovia, ktorí ešte nemajú pridelené členské číslo uvádzajú celé meno + obec odkiaľ pochádzajú.

UPOZORNENIE!

Členovia klubu, ktorí majú členský príspevok uhradený na viac rokov dopredu, je nutné od roku 2016 doplatiť predmetné zvýšenie formou doplatku za jednotlivé vopred uhradené roky.

Dôležité upozornenie

 • Za chránenie názvu chovateľskej stanice sa platí 35 €. Tlačivá „žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice“ na požiadanie zašle chovateľovi kynologický odbor SPZ spolu s poštovou poukážkou. Názov chovateľskej stanice sa vybavuje až po uhradení poplatku. Trvá to asi 3 mesiace, preto si treba podať žiadosť v dostatočnom predstihu pred očakávaným párením suky.
 • Ak Vám chovný pes či suka uhynú alebo sa zmení ich majiteľ, neodkladne to oznámte hlavnému poradcovi chovu, prípadne poradcom chovu pre jednotlivé plemená jazvečíkov. Dôležité je to najmä pri chovných psoch, aby poradca chovu vedel, či môže psa ďalej uvádzať v odporúčaniach na párenie a jeho majiteľa.
 • Pri prihlasovaní jedincov do triedy pracovnej na ktorúkoľvek výstavu treba priložiť „pracovný certifikát“, nestačí záznam o skúške v preukaze o pôvode, ani priloženie rozhodcovskej tabuľky. Pracovné certifikáty vydáva Slovenská kynologická jednota, platia odo dňa vydania pre účasť na všetkých výstavách, na ktorých sa so psom zúčastníte. K žiadosti o vydanie pracovného certifikátu priložte fotokópiu preukazu o pôvode psa a originály rozhodcovských tabuliek zo skúšok, ktoré pes absolvoval. Odporúčame urobiť si kópie z pracovného certifikátu a tie prikladať k prihláškam na výstavu.
 • Prihlášky na výstavy posielajte do termínu uzávierok a nezabudnite priložiť aj doklad o úhrade výstavného poplatku. Vypĺňajte ich čitateľne a presne podľa predtlače, aby organizátori nemuseli pátrať, čo je to za plemeno, pohlavie, meno psa, alebo komu poslať návratku. Posielajte ich podľa možnosti vždy poštou. Výstupy z faxu sú väčšinou neúplné alebo nečitateľné, pri posielaní mailom sa vystavujete riziku, že sa k adresátovi nedostanú,
  pretože autori počítačových vírusov sa stále zdokonaľujú a užívateľom robia problémy aj s prijímaním pošty.
 • Preukazy o pôvode pre plemená jazvečíkov vydáva kynologický odbor Slovenského poľovníckeho zväzu, preto ich zbytočne neposielajte na adresu Slovenskej kynologickej jednoty.
 • Pri zápise importovaných jedincov priložte k žiadosti originál exportného preukazu o pôvode a potvrdenie od veterinárneho lekára, alebo poradcu chovu, že tetovacie číslo, prípadne čip sú totožné s tým, čo má pes vytetované, resp. začipované.
 • Pri vývoze jedincov do zahraničia treba poslať žiadosť a originál domáceho preukazu o pôvode na kynologický odbor. Tlačivo žiadosti o vystavenie exportného preukazu o pôvode je uverejnené na stránke SPZ – www.polovnictvo.sk, ale vám ju na požiadanie pošle kyn. odbor SPZ.
 • Ak chcete, aby Váš chovný pes či suka mali v preukazoch potomkov uvedené všetky získané ocenenia na skúškach i výstavách, požiadajte kyn. odbor SPZ o ich doplnenie. Pošlite kópie rozhodcovských tabuliek či posudkových listov zo skúšok a výstav, ktoré ste so psom absolvovali po potvrdení chovnej spôsobilosti.
 • Žiadosti o potvrdenie šampiónov krásy či práce, národných aj medzinárodných, adresujte priamo na Slovenskú kynologickú jednotu. K žiadosti priložte všetky potrebné doklady v zmysle poriadkov, ktoré sú uverejnené vo väčšine katalógov z výstav organizovaných na Slovensku, prípadne ich nájdete na webovej stránke SKJ: www.skj.sk, vrátane poplatkov.
 • Predsedníctvo kynologickej rady SPZ na zasadnutí 21.1.2007 prijalo uznesenie, v zmysle ktorého sú všetci chovatelia povinní od 1.3.2007 priložiť ku každej prihláške na zápis narodených šteniec (vrhu) fotokópiu členského preukazu SPZ (riadneho alebo kolektívneho člena). Bez tohto dokladu nevystaví plemenná kniha SPZ preukazy o pôvode pre narodené štence.