Podmienky chovnej spôsobilosti

Podmienky pre zaradenie jedincov (psov/súk) do chovu platné od 15. novembra 2019:

  1. a) Čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode psa, vydaným plemennou knihou uznanou FCI, importované jedince musia byť zapísané v SPKP,
  2. b) stanovený DNA profil,
  3. c) test na prítomnosť Merle génu u jedincov určených poradcom chovu,
  4. d) jazvečíky štandardného rázu:
  5. výstavné ocenenie minimálne „veľmi dobrý“ získané na klubovej alebo špeciálnej výstave SKCHJ, vek v deň výstavy   minimálne 15 mesiacov,
  6. úspešné absolvovanie výberu do chovu vo veku minimálne 15 mesiacov, po absolvovaní klubovej alebo špeciálnej výstavy SKCHJ, obvod hrudníka psy 37 až 47 cm, suky 35 až 45 cm, zhryz nožnicový a chrup úplný,
  1. pracovné ocenenie:

         – absolvovanie klubových skúšok hlasitosti a odvahy jazvečíkov so známkami z predmetov: hlasitosť na stope – pes minimálne 3, suka minimálne 2, odvaha na povrchu – pes minimálne 3, suka minimálne 2, správanie sa po výstrele – pes aj suka obstál,

        – úspešné absolvovanie skúšok v brlohárení, pričom pes musí úspešne absolvovať klubové skúšky v brlohárení,

         – úspešné absolvovanie akejkoľvek skúšky z poľovnej upotrebiteľnosti na povrchu,

  1. e) jazvečíky trpasličieho/králičieho rázu, na základe voľby majiteľa/držiteľa jedinca z nasledujúcich dvoch možností:
  2. so skúškou

      1.1 výstavné ocenenie minimálne „veľmi dobrý“ získané na klubovej alebo špeciálnej výstave SKCHJ; vek v deň výstavy minimálne 15 mesiacov,

      1.2 úspešné absolvovanie výberu do chovu vo veku minimálne 15 mesiacov, po absolvovaní predpísanej výstavy,

      1.3 úspešné absolvovanie akejkoľvek skúšky, skúšanej podľa skúšobného poriadku Slovenskej poľovníckej komory/Slovenského poľovníckeho zväzu alebo SKCHJ,

  1. bez skúšky

      2.1 tri výstavné ocenenia „výborný“, z toho:

      – dve výstavné ocenenia musia byť získané na klubovej alebo špeciálnej výstave SKCHJ; vek v deň výstav minimálne 15 mesiacov,

      – tretie výstavné ocenenie môže byť získané na klubovej výstave SKCHJ, špeciálnej výstave SKCHJ, národnej výstave, celoštátnej výstave alebo medzinárodnej výstave; vek v deň výstavy minimálne 15 mesiacov,

       2.2 úspešné absolvovanie výberu do chovu vo veku minimálne 15 mesiacov, po absolvovaní klubovej alebo špeciálnej výstavy SKCHJ.

V obidvoch prípadoch platí, že zhryz musí mať jedinec nožnicový, môžu chýbať najviac 2 zuby z kategórie M3 a P1, (v prípade použitia takéhoto jedinca v chove musí byť druhý partner plnochrupý).

UPOZORNENIE:
Jedinec musí mať v preukaze o pôvode psa/v prílohe k preukazu o pôvode psa zapísané oprávnenou osobou (rozhodca pre posudzovanie exteriéru, rozhodca pre skúšky výkonu, komisia pre výber do chovu, poverený personál kynologických akcií) všetky potrebné výsledky pre zaradenie do chovu, a to výstavné ocenenie/ocenenia, výsledok/výsledky skúšok, výsledok výberu do chovu, t. j. „kandidát chovu“.