Postup pri uchovňovaní

POSTUP PRI ZARAĎOVANÍ DO CHOVU

 1. Hlavný poradca chovu môže zaradiť jedinca (psa/suku) do chovu, len ak budú dodržané nasledovné požiadavky:
 2. a) jedinec splnil podmienky pre zaradenie do chovu ustanovené Chovateľským a zápisným poriadkom SKCHJ (viď Podmienky pre zaradenie do chovu),
 3. b) majiteľ/držiteľ jedinca je členom SKCHJ (člen neplatí poplatok za zaradenie jedinca do chovu) alebo nie je členom SKCHJ, ale má so SKCHJ uzatvorenú Zmluvu o chovateľskom servise a uhradil poplatok za zaradenie jedinca do chovu (10 Eur).
 4. Zaradenie jedinca do chovu sa vykonáva len na základe žiadosti podanej písomne na predpísanom tlačive „Žiadosť pre zaradenie jedinca štandardného rázu do chovu“ alebo „Žiadosť pre zaradenie jedinca trpasličieho/králičieho rázu do chovu (so skúškou)“ alebo „Žiadosť pre zaradenie jedinca trpasličieho/králičieho rázu do chovu (bez skúšky)“. Príslušné tlačivo si vyberte, stiahnite
 5. a) vo formáte pdf, vytlačte, vyplňte a podpíšte,
 6. b) vo worde, priamo vyplňte, vytlačte a podpíšte.
 7. K vyplnenej žiadosti priložte nasledovné prílohy:
 8. a) originál preukazu o pôvode psa,
 9. b) kópiu posudkového listu z predpísanej výstavy/kópie posudkových listov z predpísaných výstav,
 10. c) kópiu bonitačnej karty z výberu do chovu,
 11. d) kópiu rozhodcovskej tabuľky z predpísanej skúšky/kópie rozhodcovských tabuliek z predpísaných skúšok,
 12. e) iné doklady: napr. originál/kópiu prílohy k preukazu o pôvode psa.
 13. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s prílohami zašlite poštou na adresu členky Chovateľskej rady: Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, Lotyšská 44, 821 06 Bratislava.
 14. Zároveň zašlite fotografiu jedinca aj vo formáte jpg v maximálnej veľkosti do 5 MB (za účelom jej vloženia do elektronickej databázy chovných jedincov) elektronicky na e-mailovú adresu databaza@jazvecik.sk. Do správy uveďte meno jedinca a číslo zápisu v SPKP.
 15. Hlavný poradca chovu po preverení splnenia podmienok pre zaradenie jedinca do chovu (kontrole žiadosti, jej príloh, overení DNA profilu jedinca) pridelí vášmu jedincovi registračné číslo, ktoré mu oprávnená osoba zapíše do preukazu o pôvode psa a tento zašle na plemennú knihu SPZ (SPKP) na zaevidovanie a potvrdenie chovnej spôsobilosti jedinca. Následne vám SPZ potvrdený preukaz o pôvode psa (s pečiatkou chovný pes/chovná suka a dátumom registrácie) zašle na dobierku.
 16. SKCHJ vášho jedinca, ktorý bol zaradený do chovu, zaeviduje do elektronickej databázy chovných jedincov. Ak chcete, aby mal v databáze uvedené aj všetky šampionáty, tituly a ocenenia z výstav a skúšok, ktoré získal pred zaradením do chovu, ako aj výsledok testu PRA, resp. iných testov, zašlite ich zoznam s doloženými kópiami dokladov potvrdzujúcimi dosiahnuté výsledky (napr. diplomy, posudkové listy, rozhodcovské tabuľky, certifikát PRA testu) elektronicky na e-mailovú adresu databaza@jazvecik.sk. Do správy uveďte meno jedinca a číslo zápisu v SPKP. Môžete ich zaslať súčasne s fotografiou jedinca.
 17. V prípade, že máte záujem, aby boli v databáze pri vašom jedincovi uvedené aj vaše osobné údaje, je nevyhnutné, aby ste udelili SKCHJ súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom ich zverejnenia v elektronickej databáze chovných jedincov. Predpísané tlačivo „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ nájdete na webovom sídle SKCHJ v sekcii Základné klubové dokumenty. Vyplnený a podpísaný súhlas zašlite poštou na adresu členky Chovateľskej rady: Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, Lotyšská 44, 821 06 Bratislava. Môžete ho zaslať súčasne so žiadosťou pre zaradenie do chovu.

UPOZORNENIE:

Pri zasielaní žiadosti pre zaradenie jedinca do chovu je potrebné počítať s tým, že celý proces môže trvať aj 7 až 8 týždňov. Samozrejme, že nikto v tomto procese nemá záujem dobu zbytočne naťahovať, ale v prípade nepriaznivých okolností sa môže predĺžiť. Je to spôsobené tým, že je nutné čakať na potvrdenie DNA profilu laboratóriom a zápisom do plemennej knihy, čo sú inštitúcie mimo pôsobenia SKCHJ a nie je v našich možnostiach tieto procesy urýchliť.

Ak chcete, aby mal váš chovný jedinec (pes/suka) v preukazoch potomkov uvedené všetky tituly a ocenenia z výstav a skúšok, ktoré získal po zaradení do chovu, treba o ich doplnenie požiadať SPZ a priložiť súpis titulov a ocenení s doloženými kópiami dokladov (napr. diplomy, posudkové listy, rozhodcovské tabuľky).