Členský príspevok na rok 2024

Milé členky a členovia klubu,

keďže sa rok 2023 už chýli ku koncu, dovoľujeme si vám pripomenúť, že deň 31.12.2023 je posledným možným riadnym termínom na úhradu členského príspevku na rok 2024.

Pri neuhradení členského príspevku v riadnom termíne členstvo v SKCHJ automaticky zaniká ku dňu 01.01.2024, pričom je možné ho obnoviť uhradením zápisného a členského príspevku do dňa 30.04.2024. Po tomto termíne je možné členstvo opäť získať iba riadnym podaním prihlášky.

Ročný členský príspevok na rok 2024:

riadny člen SPZ 10 €
kolektívny člen SPZ 12 €
zahraničný člen SKCHJ 12 €

Bankové spojenie pre platby:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., Nitra
Číslo účtu: 0031242176/0900
IBAN: SK04 0900 0000 0000 3124 2176
BIC (SWIFT): GIBASKBX

Ako variabilný symbol („VS“) uveďte vaše členské číslo a do správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť čo uhrádzate (napr. členské na rok 2024, členské na roky 2024 až 2025).

Ďakujeme.