Udeľovanie výnimky pre vydanie odporúčania na párenie

Chovateľská rada na zasadnutí per rollam prijala nasledovné uznesenie:

Do 31.mája 2021 resp. ak budú uvoľnené opatrenia pre konanie hromadných podujatí skôr, inak do tej doby:

Dočasne udeľovať jednorázovú výnimku pre krytie súk plemien jazvečíkov, na základe žiadosti majiteľa suky, ktoré majú splnené nasledovné požiadavky:

Normálny ráz:

  • Kandidát chovu,
  • Absolvovanú skúšku BL,
  • Absolvovanú aspoň jednu z povrchových skúšok, ktoré predpisuje chovateľský poriadok SKCHJ.

Trpasličie a králičie:

  • Kandidát chovu.

Každá žiadosť musí obsahovať doklady, ktoré potvrdzujú splnenie vyššie uvedených požiadaviek a podlieha schváleniu chovateľskou radou klubu. Chovateľská rada má právo v odôvodnených prípadoch neudeliť výnimku aj pri splnení uvedených podmienok.

Vydanie odporúčania na výnimku je spoplatňované podľa cenníka poplatkov.