Stanovisko výboru SKCHJ k neoprávnenému vystaveniu

Stanovisko výboru SKCHJ k neoprávnenému vystaveniu a posúdeniu psa v majetku p. Tuláka na ŠVJ Sielnica, 5.6.2016

Výbor klubu chovateľov jazvečíkov na svojom zasadnutí dňa 28.6.2016 prejednal neoprávnené vystavenie psa v majetku p. Tuláka na ŠVJ v Sielnici dňa 5.6.2016, čím bolo porušené uznesenie z VČS SKCHJ zo dňa 19.3.2016. Predmetný jedinec je už chovný a absolvovanie klubovej výstavy nepotreboval na splnenie chovných podmienok klubu.

Bolo zistené, že prihlasovanie psov organizačne zabezpečovalo OkO SPZ Zvolen bez kontroly SKCHJ, napriek tomu, že Ing. Stanovský je riaditeľom danej výstavy.

Touto cestou došlo k umožneniu prihlásenia a následnému prijatiu a uverejneniu vo výstavnom katalógu. Prihlásený jedinec v majetku J. Tuláka bol predvedený majiteľom a bol posúdený Ing. Stanovským. Ing. Stanovský pred výborom klubu uznal svoje pochybenie v tom, že posúdil daného jedinca v majetku J. Tuláka.

Výbor klubu vyslovuje poľutovanie nad týmto porušením uznesenia členskej schôdze a striktne zaväzuje všetkých organizátorov klubových akcií dodržiavať predmetné uznesenie.