Pozvánka na konferenciu SKCHJ 2022

Výbor Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov (ďalej len „SKCHJ“) zvoláva Konferenciu SKCHJ, na ktorú pozýva všetkých svojich členov. 

Termín konania: 19.3.2022 

Miesto konania: TU Zvolen (ulica T. G. Masaryka 24) 

Začiatok konferencie: 9.30 hod 

Prezentácia účastníkov: od 8.30 do 9.30 hod 

Výbor SKCHJ predloží Konferencii SKCHJ návrh, aby sa táto riadila nasledujúcim programom: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu konferencie. 

3. Voľba pracovného predsedníctva. 

4. Schválenie, rokovacieho a volebného poriadku. 

5. Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej a sčítacej komisie. 

6. Prednesenie príspevkov: 

a. správa o činnosti SKCHJ, 

b. správa o výsledkoch hospodárenia, 

c. správa výcvikára, 

d. správa matrikára o členskej základni, 

e. správy jednotlivých poradcov chovu, 

f. správa dozornej rady SKCHJ o výsledkoch kontroly a plnenia uznesení. 

7. Udelenie vyznamenaní, ocenení Top pracovný a výstavný jazvečík, Odznak vodiča. 

8. Problematika progresívnej retinálnej atrofie („PRA“) a testovanie (PRA-cord 1, PRA-cord 2) 

9. Diskusia, rôzne: 

a. zhodnotenie činnosti SKCHJ za predošlé volebné obdobie, 

b. smerovanie SKCHJ a návrhy hlavných úloh SKCHJ pre budúce obdobie. 

10. Správa mandátovej komisie. 

11. Návrhy a voľba kandidátov na funkcie: 

a. členov výboru SKCHJ (predseda, tajomník, predsedu DR a predsedu DK), 

b. zostávajúcich členov výboru SKCHJ, 

c. zástupcov SKCHJ do KR SPZ, 

d. zástupcu SKCHJ do medzinárodných organizácii (WUT), 

e. zostávajúcich členov DR a DK SKCHJ. 

12. Správa volebnej komisie o výsledku volieb. 

13. Predloženie návrhu uznesenia na schválenie. 

14. Ukončenie. 

Pred konaním schôdze budú zverejnené presné informácie ohľadne podmienok stretnutia, ktoré bude potrebné dodržať z dôvodu pandemických opatrení a požiadaviek prevádzkovateľa priestorov, kde sa konferencia uskutoční. 

Výbor SKCHJ