Členský príspevok na rok 2023

Vážené členky a vážení členovia klubu,

rok 2022 sa pomaly končí a preto si vám dovoľujeme pripomenúť, že deň 31.12.2022 je posledným možným riadnym termínom na úhradu členského príspevku na rok 2023.

Pri neuhradení členského príspevku v riadnom termíne členstvo v SKCHJ automaticky zaniká ku dňu 01.01.2023, pričom je možné ho obnoviť uhradením zápisného a členského príspevku do dňa 30.04.2023. Po tomto termíne je možné členstvo opäť získať iba riadnym podaním prihlášky.

Ročný členský príspevok na rok 2023:

– riadny člen SPZ 10 EUR

– kolektívny člen SPZ 12 EUR

– zahraničný člen SKCHJ 12 EUR

Bankové spojenie pre platby:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., Nitra

Číslo účtu: 0031242176/0900

IBAN: SK04 0900 0000 0000 3124 2176

BIC (SWIFT): GIBASKBX

Ako variabilný symbol („VS“) uveďte vaše členské číslo a do správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť čo uhrádzate (napr. členské na rok 2023, členské na roky 2023 až 2025).

V prípade, že potrebujete overiť členstvo (do kedy máte uhradené členské) môžete kontaktovať  matrikára Ing. Martina Balkovského, a to elektronicky na adrese: matobalkovsky@gmail.com.

Ďakujeme.