Členský príspevok na rok 2022

Vážené členky a vážení členovia klubu,

rok 2021 sa pomaly končí a preto si vám dovoľujeme pripomenúť, že deň 31.12.2021 je posledným možným riadnym termínom na úhradu členského príspevku na rok 2022.

Pri neuhradení členského príspevku v riadnom termíne členstvo v SKCHJ automaticky zaniká ku dňu 01.01.2022, pričom je možné ho obnoviť uhradením zápisného a členského príspevku do dňa 30.04.2022. Po tomto termíne je možné členstvo opäť získať iba riadnym podaním prihlášky.

Ročný členský príspevok na rok 2022 je nasledovný:

Riadny člen SPZ                      10 EUR

Kolektívny člen SPZ                12 EUR

Zahraničný člen SKCHJ          12 EUR

Bankové spojenie pre platby:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., Nitra

Číslo účtu: 0031242176/0900

IBAN: SK04 0900 0000 0000 3124 2176

BIC (SWIFT): GIBASKBX

 

Ako variabilný symbol („VS“) uveďte vaše celé meno + členské číslo a do správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť čo uhrádzate (napr. členské na rok 2022, členské na roky 2022 až 2025).

 

Ďakujeme!